Filtr
B-1 P54 I
Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami
I. blok: Na pomezí individuální a kolektivní biografie: nad metodologickými aspekty orálněhistorického bádání
2.  
Mgr. Petra Schindler-Wisten, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Centrum orální historie)
Studentská generace roku 1989 po 20 letech. Orální historie v časosběrné perspektivě.
3.  
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (Fakulta humanitních studií UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
Biografie, orální historie a další prameny
4.  
Mgr. Jiří Hlaváček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Centrum orální historie)
Intelektuální elity jako předmět orálně-historického výzkumu. Metodologická úskalí a jejich možná řešení.
C-1 P56 I
1.  
Švardová Petra (Historický ústav SAV & INALCO Paris, Oddelenie najnovších dejín & Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE))
Výstavy o československom komunizme.
2.  
Mgr. Marek Junek, Ph.D. (Národní muzeum, Historické muzeum)
Obraz dějin 20. století ve výstavách a expozicích Národního muzea po roce 1948
3.  
4.  
Mgr. Miroslav Palárik, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie)
Nástroj posilňovania národného ducha – podoba múzeí na Slovensku v období druhej svetovej vojny
D-1 P55 I
Osobní a kolektivní biografie v prostředí digital humanities
I. blok: Osobní a kolektivní biografie v prostředí digital humanities I.
1.  
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Oddělení biografických studií)
Digitální verze Biografického slovníku českých zemí
3.  
PhDr Markéta Holubová, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení historické etnologie)
Prosopografické bádání a jezuitské poutní rezidence
4.  
Mgr. Berenika Zemanová Urbanová (Institut umění - Divadelní ústav, Kabinet pro studium českého divadla)
Biogramy německých divadelníků v českých zemích v 19. století
1.  
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.; prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Oddělení dějin XX. století / Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústavo prvních dějin)
Odpovědnost historika při použití pramenů osobní povahy
2.  
Bc. Tereza Blažková, Mgr. Lukáš Blažek (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra právních dějin/Právnická fakulta UK, Katedra právních dějin)
Přístup k archivním materiálům a ochrana osobních údajů z pohledu mladých badatelů
3.  
Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv, oddělení fondů státní správy 1945 - 1992)
Legislativní a etické limity zpřístupňování archivních pramenů
F-1 P53 I
“Oborovost”, “interdisciplinarita” a publikační strategie: diskuse o proměně českých historických časopisů v posledním desetiletí
I. blok: Česká historická věda na scestí: hodnocení výzkumu, publikační praxe a mediální expertíza
1.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Ústav etnologie)
Proč se staly publikační praxe tématem sjezdu historiků a historiček? Malé dějiny hodnocení výzkumu a jak s ním dále
2.  
Mgr. Libor Benda, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti)
Kvalita vs. kvantita: proměny publikační praxe v podmínkách současného českého akademického prostředí
3.  
Filip Vostal , PhD (Filosofický ústav Akademie věd ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti)
O textech bez čtenářů a vědecké (hyper)produktivitě
4.  
Dr. Simon Smith (Univerzita Karlova, Institut sociologických studií)
Účinnost a limity vědecko-mediální spolupráce jako směny autority
G-1 P20 I
Doba předbřeznová mezi mýty a realitou
I. blok: České země a habsburská monarchie
2.  
Mgr. Lenka Martínková, Ph. D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta/ Ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Černé četnictvo? Katolické nižší duchovenstvo předbřeznové éry jako sociální skupina i společenský, politický a kulturní fenomén (jiho)českého venkova.
3.  
Mgr. Marcela Zemanová (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra historie)
František Antonín Thun-Hohenstein - kavalír doby předbřeznové. Biedermeier jako životní styl šlechty v 1. polovině 19. století.
4.  
Mgr. Michal Morawetz (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav)
Intelektuální zájmy hraběte Jiřího Buquoye
H-1 P17 I
Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR: stav a perspektivy výzkumu
I. blok: Prameny k dějinám vzdělanosti, jejich zpřístupňování a možnosti interpretace
1.  
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.; PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv UK)
Zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit předmoderní doby ve střední Evropě. Ohlédnutí za posledními dvěma dekádami a výhledy do budoucna
2.  
emer. prof. PhDr Ivan Hlaváček, CSc. (Karlova Univerzita, katedra pomocných věd historických)
Kniha tvoří kulturu. Pohled na český středověk a raný novověk
3.  
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)
Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí
4.  
PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Katedra historie)
Možnosti a meze odborné biografie v dějinách historické vědy a dějin vzdělávání
I-1 P48 I
Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí
I. blok: Na pomezí? Současné trendy environmentálních dějin
1.  
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení historické etnologie)
Na pomezí, v mainstreamu nebo na okraji?
2.  
Doubravka Olšáková, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny)
Animal turn v českých soudobých dějinách
3.  
Mgr. Ondřej Hudeček (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie)
Přírodní katastrofy v minulosti jako téma environmentálně-historického výzkumu
4.  
Jiří Janáč, PhD (AVČR, USD)
Voda jako téma soudobých dějin
5.  
Jana Piňosová (Serbski institut, Budyšin, kulturně vědecké oddělení)
Etnické a národnostní menšiny jako téma environmentálních dějin
J-1 P51 I
Nové výzvy výzkumu okupace a anexe: České země, nacionální socialismus, modernita
I. blok: Nové výzvy výzkumu okupace a anexe, 1938-1945 I: Interakce mezi systémem a jednotlivcem
2.  
PhDr. Jaromír Mrňka (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení výzkumu 1938 – 1945)
Informace, státní bezpečnost a moderní byrokracie. Možnosti a meze výzkumu udavačství v českých zemích 1938–1953.
3.  
Mge. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra filmových studií)
Centralizace protektorátní kinematografie jako metafora boje za sociální jistoty
K-1 P09 I
Česká polonistická studia
I. blok: Stav výzkumů a badatelské úkoly dneška
1.  
Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (Německý historický ústav Varšava, ditto)
Historická polonistika a komparativní dějiny
2.  
Dr hab. Piotr M. Majewski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny)
Historia najnowsza ziem czeskich w historiografii polskiej po roku 2000
3.  
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, katedra historie PdF)
Historická polonistika na Pedagogické fakultě MU
L-1 P67 I
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy I
I. blok: Bible jako sociální norma v husitství
1.  
mgr. Pavlína Cermanová, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, Praha, Centrum medievistických studií)
Biblická paměť v husitském apokalyptickém myšlení
2.  
Mgr. Ota Halama, Th.D. (Univerzita Karlova, Katedra církevních dějin)
Pohusitské sektářství: cesta k uplatňování biblických norem?
3.  
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka)
Čtvrtá kniha Ezdrášova v staročeském překladu
4.  
Pavel Soukup (Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)
Interpretace biblických norem v postilách husitské doby
M-1 P71 I
Středověk v textech – Jak z literatury udělat pramen
I. blok: Středověk v textech - Jak z literatury udělat pramen (I.)
1.  
Mgr. Matouš Jaluška (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení starší literatury)
Historie jako hra v Románu o Růži
2.  
Mgr. Tereza Kalousková (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Emoce v rytířských romancích
3.  
Mgr. Matrin Šorm (FF UK, Ústav českých dějin; ; FlÚ AV ČR, Centrum medievistických studií)
Reální hrdinové, imaginární čtenáři
4.  
Mgr. Matouš Turek (FFUK / Université Rennes 2, Ústav českých dějin / Centre d'études des langues et littératures anciennes et modernes)
„It really is a parliamentary session of birds and beasts.“
5.  
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. , oddělení starší literatury)
Zvuk židovského hlasu v křesťanských uších a textech
1.  
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. - Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovská knihovna - Univerzita Palackého, Katedra historie Filozofické fakulty)
Problematika žánrového vymezení raně novověkých narativních pramenů vzniklých v prostředí řeholních institucí
2.  
4.  
Mgr. Tereza Lyčková (Univerzita Palackého, Katedra historie)
Role „vnořených“ událostí z dějin města v kronice konventu minoritů v Krnově
O-1 P04 I
Čechoslovakismus I. Od Kollára k Masarykovi
I. blok: Čechoslovakismus I. Od Kollára k Masarykovi: Mezi idealismem a pragmatismem
1.  
Doc.PhD Kiss Szemán Róbert (Univerzita Eötvöse Loránda, Budapest, Katedra slovanské filologie)
Podoby hungarizmu, slavizmu a čechoslovakizmu v tvorbĕ Jána Kollára
2.  
Prof. Vratislav Doubek, Ph.D. (Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV CR, v.v.i.)
Centra a periferie v českém a slovenském politickém myšlení
3.  
Mgr, Karol Hollý, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie dejín vied a techniky)
Čechoslovakizmus Karla Kálala pred rokom 1918
4.  
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)
Česko-slovenská vzájemnost/"vzájemnost" před první světovou válkou: realita a druhý život
P-1 P73 I
The History of the Bohemian Reformation - Interdisciplinary Approaches
I. blok: Česká reformace na konci středověku
1.  
ThDr. Martin Dekarli Dekarli, Th.D. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung, AG Vernacularisation in Late Medieval Europe, ERC Project-OVERMODE)
Bilance a vyhlídky historiografického schématu „takzvaných předchůdců Husových“
2.  
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií)
Poslední věci podle betlémských kázání
3.  
Profesor Wojciech Iwanczak (Univerzita Jana Kochanowskiego Kielce, Instytut Historii)
Przegląd polskich badań nad husytyzmem
4.  
Mgr. Jan Červenka (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Spory o uznání utrakvismu před reformací pohledem intelektuální historie
1.  
Prof., PhDr- Lubomír Slavíček, CSc. (Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno, Seminář dějin umění)
Obchod s uměním v době války
2.  
Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie FF UP)
Aukční trh s uměleckými díly v meziválečném Československu a jeho potenciál pro výzkum provenienční historie
3.  
Mgr Jitka Šosová (Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění)
Galeristé ve službách státu: československá prezidentská sbírka a obchod s uměním
4.  
Mgr. et Mgr. Markéta Ježková (AV ČR, Ústav dějin umění)
V. V. Štech a nákupy uměleckých děl pro Pražský hrad v letech 1921–1952
5.  
Mgr. Tereza Čapandová, Mgr. Tomáš Koudela, Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta / Katedra dějin umění a kulturního dědictví; Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné výchovy; Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné výchovy)
Obchod s výtvarným uměním jako obraz transformace české společnosti v letech 1989–2016. Kuriózní příklady výtvarné každodennosti
R-1 P08 I
Česká historiografie sportu: bilance, orientace, perspektivy
I. blok: Česká historiografie sportu I
1.  
prof., PhDr. Marek Waic, CSc (Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Katedra základů kinantropologie a humanitních věd)
Historie sportu v České kotlině včera, dnes a zítra
2.  
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc, Katedra dějin umění)
Historikové umění a sport
3.  
Mgr Martin Klement (Karlova Univerzita, Ústav světových dějin)
Byl Sokol "völkisch"?
4.  
Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd)
„Gautschův výnos o hrách“ a rozmach sportu v českých zemích
S-1 P43 I
1.  
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (FHS UK, Historický modul)
Zbožnost minulých dob jako metodologický klam historiografie?
2.  
Mgr. Dana Procházková (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra historické teologie a církevních dějin)
Projevy náboženského života podle postavení jedince ve společnosti v 17. století
3.  
Mgr. Michal Severa (Státní oblastní archiv v Zámrsku, Oddělení správy archivních fondů a sbírek )
Vztah vrchnostenské správy k nekatolíkům v době toleranční na příkladu východních Čech
4.  
Mgr. Tomáš Malý, Ph. D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Dějiny zbožnosti v oscilaci mezi historiografií, sociologií a antropologií
1.  
Mgr. Hynek Votoček (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Konverze a jednota církve v 11. a 12. století
2.  
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita, Seminář dějin umění)
Konverze a rekonverze sakrální architektury v konfesijních kulturách raného novověku
3.  
doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Monumenty konverze
B-2 P54 II
Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami
II. blok: Orální historie a cesty výzkumu socio-profesních a národnostních skupin
1.  
Helena Sadílková, Ph.D. (Seminář romistiky - Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy )
„To tam v tom archívu musejí mít nějakou chybu...“ Limity pramenné základny k tématu poválečné historie Romů v Československu a možnosti jejich překračování
2.  
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (UK, Fakulta humanitních studií, pracoviště orální historie a soudobých dějin)
Teorie a praxe orální historie ve výzkumu soudobých dějin cestování a cestovního ruchu
3.  
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.; Mgr. Michal Šimáně (Masarykova univerzita, Ústav pedagogických věd)
Náboženská víra a učitelé základních škol v komunistickém Československu (pohledem pamětníků)
4.  
Mgr. Lucie Rajlová, DiS. (FHS UK, Obor: Soudobé evropské dějiny)
Česká baletní scéna po druhé světové válce z pohledu orální historie.
C-2 P56 II
Paměťové instituce a společnost ve 20. století
II. blok: Muzea a prostředky komunikace s veřejností
1.  
Jiří Hadaš (Univerzita Karlova, KPVHAS)
V hlavní roli Národní muzeum - obraz muzea v médiích
2.  
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (Národní muzeum, Archiv Národního muzea)
Prostředky komunikace Národního muzea s (odbornou) veřejností
3.  
PhDr. Elena Machajdíková (Archív Slovenského národného múzea)
Písomné pramene k dejinám Slovenského národného múzea a ich využitie
D-2 P55 II
Osobní a kolektivní biografie v prostředí digital humanities
II. blok: Osobní a kolektivní biografie v prostředí digital humanities II.
1.  
PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení raného novověku)
Bibliografie dějin Českých zemí jeho přispěvatel do „národních autorit“
2.  
PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (Knihovna Národního muzea, oddělení rukopisů a starých tisků)
PROVENIO – Databáze vlastníků knih
3.  
Mgr. Kateřina Valentová, PhD. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení raného novověku)
Bio-Bibliografická databáze řeholníků –thesaurus dat a jeho využití
4.  
Mgr. Petr Cajthaml, PhDr. Lenka Vašková (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy)
Databáze univerzitních studentik jako nástroj prosopografického a biografického výzkumu
1.  
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. (Národní archiv)
Vorgefertigte Geschichte. Archive in der Flut der Informationsgesellschaft
2.  
4.  
Dr. Irmgard Christa Becker (Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft)
Archivare und Historiker in der digitalen Welt – eine funktionierende Beziehung?
1.  
Dr. Rudolf Kučera, PhD (Akademie Věd ČR, Masarykův ústav a Archiv)
Šance a úskalí budování mezinárodního časopisu. Střed/Centre 2009-2017
2.  
doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště historické sociologie)
Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy
3.  
Mgr. Hedvika Novotná (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Společenskovědní modul)
Publikační praxe a odborné časopisy: příklad časopisu Urban People
4.  
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)
Acta Comeniana mezi "tradicí" a "inovací": pokus o proměnu komeniologického časopisu
5.  
Zuzana Uhde, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Gender & sociologie)
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Transdisciplinární časopis genderových studií
6.  
7.  
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení pro výzkum literární kultury)
Literární dílo v kontextech: mezioborové přesahy v časopise Česká literatura
8.  
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení historické etnologie)
Časopis Historická demografie: Pasti tematické a metodologické exkluzivity
G-2 P20 II
Doba předbřeznová mezi mýty a realitou
II. blok: Habsburská monarchie a Evropa
1.  
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Fakulta filozofická ZČU, Katedra historických věd)
Kníže Metternich a národnostní otázka v habsburské monarchii
2.  
Mgr. Barbora Pásztorová (Západočeská univerzita v Plzni, Katedra historických věd)
Metternich a německá otázka jako evropský problém
3.  
Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Oddělení biografických studií )
Úvahy o vojenském potenciálu železnic na území Německého spolku v letech 1835–1848
4.  
doc. Peter Šoltés, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied )
Byrokracia v predmarcovom politickom diskurze v Predlitavsku a Zalitavsku
H-2 P17 II
Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR: stav a perspektivy výzkumu
II. blok: Dějiny vzdělanosti v českých zemích (bilance, aktuální trendy, perspektivy)
1.  
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D; Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Historický ústav AV ČR)
Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu. Tradice – aktuální trendy – perspektivy
2.  
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
3.  
doc. PhDr. Jiří Hnilica, PhD. (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Francouzská "Nouvelle histoire" a dějiny vzdělanosti. Inspirace pro český výzkum?
4.  
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
Dějiny vzdělávání a /nebo Dějiny pedagogiky. Reflexe dějin vzdělávání v 18.-20. století z pozice pedagogických věd a její specifika.
5.  
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.)
Bilance a perspektivy výzkumu ženského vzdělání v českých zemích
I-2 P48 II
Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí
II. blok: Ekonomie a industrializace v environmentálních dějinách
1.  
Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, kat. sociální geografie a regionálního rozvoje/ UK PřF, kat. sociální geografie a regionálního rozvoje)
Environmentální dějiny, historická geografie a historický land use Česka
2.  
3.  
doc. PhDr. Petr Popelka, PhD. / prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. (Ostravská univerzita, katedra historie)
Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Badatelská pole, zkušenosti a metodické poznámky.
4.  
Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D. (Akademie věd, v.v.i., Etnologický ústav)
Mezi mikrohistorií a ekologickou antropologií: Osobní ekologie hospodáře české industrializace
5.  
Ing. Pavla Kačmárová (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií)
Environmentální dějiny a ekonomie: Nové, nebo spíše stále živé spojení?
J-2 P51 II
Nové výzvy výzkumu okupace a anexe: České země, nacionální socialismus, modernita
II. blok: Nové výzvy výzkumu okupace a anexe, 1938-1945 II: Národní zájem a etnická příslušnost
1.  
PhDr. Radka Šustrová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Edičně-badatelské oddělení)
Kolaborace a legitimita režimu. Čeští experti a politici při konstituování Protektorátu Čechy a Morava
2.  
PhDr. Michal Schvarc, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie novších dejín)
Slovenskí Nemci – profitéri nacionálneho socializmu?
3.  
Dr. Benjamin Frommer (Northwestern University, History Department)
Holocaust bez Čechů? Příspěvky k novým dejinám perzekucí Židů v Protektorátu
K-2 P09 II
Česká polonistická studia
II. blok: Platformy spolupráce historiků a filologů
1.  
dr hab. Damian Szymczak, dr Marcin Danielewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kultury i Myśli Politycznej/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Bohemistyczna)
Polsko-czeskie czasopismo naukowe Historia Slavorum Occidentis". Powstanie, założenia, perspektywy i kierunki rozwoju
2.  
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin 19. století)
Polská tematika v popularizačních historických časopisech po roce 1989
3.  
Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Seminář západoslovanských jazyků a literatur)
Henryk Sienkiewicz - polský Jirásek?
4.  
dr Michał Hanczakowski (Univerzita Palackého, katedra slavistiky)
Egodokumenty a výzkum polsko-českých literárních souvislosti v období raného novověku
L-2 P67 II
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy I
II. blok: Výtvarné umění jako kulturní praxe
1.  
PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (Národní galerie v Praze, Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací)
„Měli by býti obrazové ne tak krásní…“ Proměny devočního obrazu v první polovině 15. století
2.  
Doc. PhDr. Michaela Ottová , Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Ústav pro dějiny umění )
Výtvarná tradice a inovace v jagellonských Čechách
3.  
PhDr. Aleš Mudra, Ph.D. (Národní památkový ústav, Generální ředitelství)
K ikonografii pohřebiště poutníka do Svaté země Jana Hasištejnského z Lobkowicz
4.  
PhDr. Ing Petr Macek, Ph.D (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Ústav pro dějiny umění )
Od Parléře k Riedovi - architektonické tvarosloví jako odraz dobových proměn
M-2 P71 II
Středověk v textech – Jak z literatury udělat pramen
II. blok: Středověk v textech - Jak z literatury udělat pramen (II.)
1.  
PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (Karlova Univerzita, Ústav germánských studií)
Kratší staroseverské historiografické texty
2.  
Mgr Lucie Korecká (Univerzita Karlova v Praze, Ústav germánských studií)
Ságy o současnosti: historičnost a narativní povaha
3.  
Mgr. Jan Kozák, PhD. (Filosofická fakulta Karlovy university, Ústav filosofie a religionistiky)
První osadníci Islandu – historie, či mýtus?
2.  
3.  
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie)
Když píše městskou kroniku kněz a řeholník. Johann Karl Rohn a jeho Dějiny Frýdlantu a Liberce z let 1753–1763
4.  
PhDr. Jiří Wolf (Muzeum města Duchcova , Knihovna )
Světová kronika doby barokní- pramenný typ nebo literární kunstkamera ?
O-2 P04 II
Čechoslovakismus I. Od Kollára k Masarykovi
II. blok: Čechoslovakismus I. Od Kollára k Masarykovi: Propaganda a společnost
1.  
Mgr. Dominika Borbélyová (Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav politológie)
Reflexia hospodárskej roviny česko-slovenských vzťahov na stránkach časopisu Prúdy 1909-1914
2.  
Mgr. Zuzana Kudzbelová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra histórie)
Česko-slovenské vzťahy v druhej polovici 19. storočia medzi bežným obyvateľstvom
P-2 P73 II
The History of the Bohemian Reformation - Interdisciplinary Approaches
II. blok: Česká reformace ve víru reformace evropské
1.  
PhDr Kateřina Horníčková, PhD (Universität Wien, Institut für Geschichte / Jihočeská univerzita, Ústav věd o umění a kultuře)
Utrakvismus a jeho městská reprezentace (Utraquism and its symbolic presentation in towns)
2.  
Mgr. Radim Červenka (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Hřích v utrakvismu mezi tradičními a moderními historickými koncepty
3.  
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)
Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
4.  
Mgr. Pavel Stuj (Univerzita Palackého v Olomouci, katedra historie)
Konfese jako obranná strategie žen obviněných z infanticidy v 16.-17. století
R-2 P08 II
Česká historiografie sportu: bilance, orientace, perspektivy
II. blok: Česká historiografie sportu II
1.  
2.  
Dr. Stefan Zwicker, M.A. (RFWU Bonn, Institut für Geschichtswissenschaften, Abt. Osteuropäische Geschichte)
Der Mitropa-Cup - Beginn des "modernen" Fußballs auf dem Kontinent
4.  
S-2 P43 II
1.  
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Odděleních osobních fondů)
Náboženské praktiky a liturgie – jsou nástrojem zbožnosti, nebo výzkumu církevních dějin?
2.  
Mgr. Martin Gaži (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)
Barokní poutní místa – zóna badatelských apriorit?
3.  
Mgr. Jakub Štofaník, Ph.D. ( Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Oddělení edičně-badatelské)
Sociálne a náboženské dejiny, rodné sestry či nepriatelia?
4.  
Miloš Havelka (Univerzita Karlova, FHS, Pracoviště historické sociologie)
Náboženství jako kulturně historický a jako historicko sociologický předmět
1.  
Mgr Hana Ferencová (Univerzita Palackého, Katedra historie)
Křesťan, Turek nebo Žid? Postava konvertity na anglickém jevišti 1580-1640
2.  
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie)
O stálosti a konverzi aneb Zikmund Scherertz radí roku 1623 pražským luteránům.
3.  
Mgr. Tereza Lyčková (Univerzita Palackého, Katedra historie)
Náboženské konverze v díle Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře
4.  
1.  
Mgr. Adam Talanda (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Římské dědické právo
2.  
Mgr. Iveta Talandová (PF UPOL, Občanského práva a civilního procesu)
Nepominutelný dědic jako omezení otcovské moci
4.  
doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická / Katedra právních dějin)
Responsa a consilia - významný pramen k poznání využití římského práva ve středověké právní praxi
5.  
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc , Právnická fakulta/Katedra právních dějin a teorie práva )
Problematika zpracování cizí věci na cestě k modernímu občanskému zákoníku
6.  
Dr. Ondřej Horák, Ph.D. (UPOL, Katedra teorie práva a právních dějin)
"...forma byla recipována, obsah její zůstal původní, starý.“ Věkové hranice a římskoprávní vlivy
C-3 P19 I
Desideria et desiderata péče o farní písemnosti
I. blok: Kontury péče o farní archivy v jednotlivých diecézích
1.  
PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra církevních dějin a církevního práva)
Péče církve o ochranu písemných památek
2.  
Mgr. Lenka Martínková, Ph. D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta/ Ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Farní archivy v jižních Čechách v letech 1785 až 1850: předpisy, organizace, písemnosti a péče o ně.
4.  
5.  
PhDr. Marie Plevová, Ph.D. (Biskupství brněnské, Diecézní archiv)
Péče o farní archivy v režimu přímé složky církevní správy
1.  
Mgr. Tomáš Pražák (Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta a Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Mělník)
Tělesnost a sexualita člověka v období humanismu z pohledu soudobých autorů profánní zábavné literatury
2.  
Kateřina Čapková, PhD ( AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny)
Nezařaditelní. Tzv. míšenci a smíšená manželství 1938-1948
3.  
Mgr Lucie Dušková (FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Noční každodennost v Československu 1945-1960
4.  
PhDr. Jaromír Mrňka (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení výzkumu 1938 – 1945)
Koncept "svéhlavosti" a výzkum ustavování diktatury KSČ. Reflexe pokusu o aplikaci.
E-3 P13 I
Dějepis a národní identita
I. blok: Dějepis a národní identita I
2.  
Mgr. Václav Sixta (ÚSTR, Oddělení vzdělávání)
Soudobé dějiny a občanské vzdělávání
3.  
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta / katedra politologie a filozofie)
Lidé - dějiny - současnost. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd.
4.  
Mgr. Rudolf Kardoš (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra historie)
Učitel dějepisu jako poslední vlastenec mezi beztotožníky
5.  
F-3 P49 I
1.  
Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (FHS UK, Historický modul)
Co dnes s narativní teorií (kritikou) dějepisectví?
2.  
Prof. dr. Jiří Pešek (FHS UK, historický modul)
Narativ jako nevyhubitelný fenomén lidské společnsoti
3.  
Martin Nodl, Ph.D (Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Centrum medievistických studií)
Chvála narativismu
4.  
Prom. hist., M.A. Marie L. Neudorflová, Ph.D. (Praha. Ex.: Masarykův ústav AV ČR, Seniorka)
Znalost národní historie konstitutivní hodnotou pro rozvoj demokracie
G-3 P65 I
1.  
doc Marek Petrů, Ph.D. (UP v Olomouci, Katedra filosofie/Ostravská univerzita, Katedra filozofie)
Paměť a identita
3.  
Mgr. Ivana Austová (SOA v Litoměřicích, SOkA Česká Lípa/Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)
Role rodinné paměti v nobilitačním procesu
4.  
Mgr. Jitka Kohoutová (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Rodinná paměť a konstruování osobní identity – na příkladu rodiny Sofie Podlipské
H-3 P17 III
Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR: stav a perspektivy výzkumu
III. blok: Intelektuální profese v českých zemích v moderní době (možnosti a limity výzkumu)
1.  
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc, (Filosofická fakulta, Jihočeská universita v Č. Budějovicích, Ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Škola a vzdělání, město a region – význam, možnosti a limity výzkumu
2.  
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, CHSD)
Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
3.  
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav dějin UK a archiv UK)
Dějiny medicíny jako dějiny vědy a vzdělanosti
4.  
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Odděleních osobních fondů)
Na kom a na čem stojí věda? Kolektivní vědomí a generační diskursy českých vědců
I-3 P57 I
Paralelní krajiny
I. blok: Historické krajiny: krajiny vyobrazené
1.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Oddělení středověkých dějin a historické geografie)
Obraz krajiny jako výrazový prostředek osobní reprezentace kolem 1700
2.  
PhDr. Martina Tůmová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
Mapy panství jako zrcadlo proměn krajiny i společnosti preindustriálního období
3.  
Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, PhD. (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, historie regionu)
Za humny Prahy: raněnovověké proměny krajiny panství Dolní Břežany
4.  
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Výzkumné centrum historické geografie)
Industriální periferie města
1.  
Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Univerzita Karlova - Filozofick fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Sociální bezpečnost: společný legitimizační nástroj liberalismu, fašismu a socialismu v období dlouhých 30. let (1929-1945)
2.  
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny)
Řízení podniku a poválečná modernita
3.  
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, PhD. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin /Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
Potíže s pokrokem. Rozvoj měst v socialistickém Československu mezi minulostí a budoucností.
6.  
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Nový individualismus a expertní vědění (od 70. let)
7.  
Mgr Václav Rameš (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin)
Mezi "třetí cestou" a kapitalismem. Idea zaměstnanecké privatizace v československé postkomunistické transformaci
K-3 P66 I
Rusko a Evropa, dependence a protiklady. Možnost paralelních pohledů?
I. blok: Rusko a Evropa - kořeny poznání, střetů a obrazů
1.  
Doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Masarykova univerzita, Historický ústav)
Rusko a Evropa v 16. století
2.  
Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D. (Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno)
Rusko v Itálii, Itálie v Rusku
3.  
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze , Ústav světových dějin )
Rusko a střední Evropa v 18. století
4.  
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická/Ústav historických věd)
Veřejná prezentace romanovské monarchie a její proměny v 18. a 19. století
L-3 P67 III
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy I
III. blok: Hussite History: A View from the Outside
1.  
Mag. Mag. Alexandra Kaar (University of Vienna, Austrian Institute of Historical Research )
Changing Commercial Relations in 15th century Bohemia – The Trade Embargo against the Czech Hussites, 1420–1436
2.  
Martin Pjecha, (M.A.) (Central European University, Budapest, History)
Tabor in the Christian apocalyptic tradition
M-3 P60 I
Předmoderní dějiny prizmatem genderu
I. blok: Současný stav a nové horizonty českých dějin a umění prizmatem genderu: témata – možnosti – interpretace
1.  
Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění)
Kunsthistoričky
2.  
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra dějin umění a kulturního dědictví)
Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu
3.  
Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie)
Zkoumání českých středověkých dějin genderovou optikou
1.  
Mgr. Miroslav Myšák (Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž)
Misál jako pamětní kniha
2.  
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., oddělení dějin raného novověku)
Poznamenání některých věcí aneb skutků bratrského kněze Václava Holého
4.  
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Hlavní město Praha, Archiv hlavního města Prahy)
K využití pramenů narativní a nenarativní povahy v současném bádání o předbělohorské stavovské společnosti
O-3 P05 I
Čechoslovakismus II. 1918–1945
I. blok: Čechoslovakizmus II. 1918–1945: Čechoslovakizmus a utváranie národného štátu
1.  
PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. (Lauderovy školy při ŽOP v Praze)
"Oficiální čechoslovakismus": státotvorný koncept nebo floskule?
2.  
PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. (FF UKF Nitra, Katedra histórie/ HÚ SAV Bratislava)
Čechoslovakizmus a jeho vnímanie slovenskou mládežou
3.  
MRes. Felix Jeschke, Ph.D. (Univerzita Karlova, Centrum pro teoretická studia)
Evropa v kostce: Obraz Československa v železniční propagandě, 1918–1938
P-3 P80 I
Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17. - 20. století
I. blok: Nobilitace, tituly a stavovství – cesty společenského vzestupu
1.  
JUDr. Marek Starý, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin)
Císařské majestáty na panský stav a jejich reflexe ve stavovské společnosti na sklonku doby předbělohorské
2.  
Mgr. JIří Brňovják, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra historie, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
3.  
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)
Nobilitační politika habsburských panovníků v dlouhém 19. století
4.  
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Ostravská univerzita, Katedra historie, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Erby a erbovní listiny v systému uchovávání rodové paměti a upevňování reprezentace
Q-3 P61 I
Problémy edic jazykově německých pramenů
I. blok: Transkripce nebo transliterace jazykově německých pramenů?
1.  
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D., prof. PhDr. Václav Bok, CSc. (Univerzita Karlova, Ústav germánských studií, Jihočeská univerzita, Katedra germanistiky)
Historik a edice německy psaných pramenů.
2.  
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (Filozofická fakulta UK, Praha, katedra pomocných věd historických a archivního studia)
K edicím jazykově smíšených německých písemností
3.  
Mgr. Jiří Smrž (Archiv hlavního města Prahy, Oddělení historických sbírek a depozit)
Problematika německých a českých ekvivalentů při pojmenování profesí na příkladu pražských cechovních řemesel a živností
1.  
Prof. Maciej Gorny, doc. Rudolf Kučera, Ph.D. (Deutsches Historisches Institut Varšava, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)
First World War Historiography of East-Central Europe after 2014. Trends and Perspectives
2.  
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Historický ústav)
The “New Military History” of the Great War: Its Concepts and Methods
3.  
Mgr Kamil Ruszała (Jagiellonian University in Kraków, Institute of History, Department of Polish Modern History)
Regional Approaches to the Eastern Front of the First World War
4.  
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Monuments of World War I. Historiography and Future Research Perspectives
S-3 P02 I
1.  
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., Oddělení edičně-badatelské)
Zlín není Řím: institucionální vztahy, náboženská praxe a pastorační výzvy moderní průmyslové společnosti na příkladu továrního města Zlína (1918–1939)
3.  
4.  
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení dějin 20. století)
Pastoračně-sociální akcenty v prostředí německých katolických mládežnických spolků meziválečného období
1.  
Doc. David Kalhous, PhD. (Masarykova univerzita, Ústav PVH a archivnictví, FF)
Myšlení vnějšku. K významu vnějšího tlaku při utváření Bohemanů jako sebeuvědomujícího se společenství
2.  
Dr. phil. Klára Hübnerová (Filozofická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (FF MU), Ustav pomocných věd historických a archivnictví)
Korunovaný opilec aneb jak se zbavit českého krále na římském trůnu – případ Václava IV. (1400)
3.  
Mgr. Ondřej Schmidt (Masarykova univerzita, Ústav pomocných věd historických a archivnictví)
Václav IV. očima italských vyslanců: nové prameny z mantovského archivu
4.  
Mgr. David Radek (Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd)
Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského.
B-4 P07 I
Češi v cizině
I. blok: Češi v cizině na přelomu 19. a 20. století
1.  
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, historie)
Dělnická emigrace z českých zemí do Německa 1885-1934
2.  
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Rudí lvi v USA, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
3.  
Andor Mészáros, PhD (Univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti, Filozofická fakulta , Ústav historie, Katedra kulturních dějin)
František Novák - organizátor českého spolkového života v Budapešti v období dualizmu.
4.  
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (FF UK Praha / PF UJEP Ústí n. L., Ústav bohemistických studií / katedra bohemistiky)
Zkoumání jazyka příslušníků českých ostrovů v cizině a možnosti posilování jejich národního vědomí
C-4 P19 II
Desideria et desiderata péče o farní písemnosti
II. blok: Písemnosti na farách a péče o jejich uspořádání
1.  
Mgr Martin Rechtorik (Biskupství královéhradecké, Archiv)
"S velkou bdělostí" Současný stav a budoucnost dokumentů v Královéhradecké diecézi
2.  
3.  
PhDr. Michal Řezníček (Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem)
Vikariátní spisovna a archiv. Nymburský vikariát v 18. – 20. století.
5.  
PhDr. Hana Kábová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Archiv AV ČR)
Archiv Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha-Kyje
3.  
Mgr. Jaroslava Řehořová (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Rodné domy budovatelů socialismu jako národní kulturní památky
4.  
Mgr. Natallia Linitskaya (Charles University, Faculty of Philosophy and Arts, General History Department, Seminar of Comparative History)
Guard Neighbourhoods in Minsk: Citizen Initiatives under Post-Socialist Regime
E-4 P13 II
Dějepis a národní identita
II. blok: Dějepis a národní identita II
1.  
Kamil Činátl, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání)
České učebnice dějepisu
2.  
Mgr. Magdaléna Šustová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogické muzeum)
Didaktické pomůcky a formování národní identity ve dějepisném a vlastivědném vyučování v letech 1869-1938
3.  
JUDr. Alexandra Letková (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)
Extrémizmus a historická pamäť národa
F-4 P49 II
Nadchází nutnost znovupromyslet narativní teorii (kritiku) dějepisectví? Co dnes s narativními teoriemi dějepisectví?
II. blok: Nominalismus vs. realismus v epistemologii historické vědy a jejich alternativy?
1.  
Eugen Zeleňák (Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra filozofie)
Čím nahradiť vyčerpaný narativizmus vo filozofii histórie?
2.  
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D. (FLÚ AV ČR)
Hranice nominalismu a historiografie
3.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Ústav etnologie)
Může se post-narativistická teorie dějin stát ideologickou kritikou?
G-4 P65 II
1.  
dr hab. Marcin Filipowicz, doc. PeadDr. Alena Zachová CSc. (Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury)
Rituály v rodinné paměti uměleckých ság
3.  
PhDr. Helena Nosková, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum dějin menšin)
Rodinná paměť a identita pamětníků a potomků z rodin národnostních menšin.
1.  
Marek Fapšo (Univerzita Karlova, ÚČD FF UK, KDDD PEDF)
Stalinistické školství jako modernizační projekt
2.  
3.  
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Socialistická mimoškolní výchova mezi ideologií a modernitou
I-4 P57 II
Paralelní krajiny
II. blok: Dědictví krajiny
1.  
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. (Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií)
Mosty v Nitrianskej stolici pohľadom Mateja Bela
2.  
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta/katedra historie)
Ziegenberg 1770 - Obraz katastrofy: Velké evropské osudy malého českého sesuvu
3.  
PhDr. Jiří Chmelenský (Národní památkový ústav, pracoviště Praha, Oddělení garantů území)
Zaniklé technické infrastruktury ztracené v krajině
4.  
Mgr. Jakub Jelen (Univerzita Karlova, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
Montánní krajiny a montánní dědictví jako specifické formy reprezentace minulosti
J-4 P44 I
Města za socialismu
I. blok: Symboly socialistického města
1.  
Mgr. Barbora Lašťovková, Mgr. Marek Lašťovka (Archiv hl. m. Prahy, Oddělení fondů novodobé správy, Oddělení fondů městské správy do roku 1945)
Proměny pražských uličních názvů
2.  
Švardová Petra (Historický ústav SAV & INALCO Paris, Oddelenie najnovších dejín & Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE))
Vznik politických symbolov v socialistickom meste.
3.  
Ana Kladnik, Dr. (Zentrum fuer Zeithistorische Forschung (ZZF) Potsdam, Oddeleni 1: Komunismus a spolecnost)
Havířov: A New Socialist and Czechoslovak Town
4.  
PhDr. Michal Kurz (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav českých dějin)
„Do služeb lidu!“ Historické dědictví jako součást ideálu „socialistického města“ v období padesátých let
K-4 P66 II
Rusko a Evropa, dependence a protiklady. Možnost paralelních pohledů?
II. blok: Rusko a Evropa - imperiální dependence a protiklady
1.  
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno)
Strach z druhého. Rusko a Západ v 19. století.
2.  
PhDr. Emil Voráček, DrSc. ( Akademie věd ČR, v. v. i., Historický ústav)
Pohled na vztah Ruska a Evropy ze středoevropské perspektivy ve 20. století
3.  
Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin, FF UK)
Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem
4.  
Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Institut mezinárodních studií)
Jedny dějiny - dvě interpretace: Odraz lotyšsko-ruského konfliktu v historiografii
5.  
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. (UJEP, Katedra práva a politologie)
"Economic history" východní Evropy po roce 1945. Volání po změně paradigmatu?
L-4 P68 I
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy II
I. blok: Šlechta: Hledání nové identity
1.  
Mgr. Robert Novotný, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)
Primát víry, či politiky? Šlechta v husitské epoše
2.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Oddělení středověkých dějin a historické geografie)
Rodové tradice české šlechty v pozdním středověku: (Dis)kontinuita?
3.  
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Historický ústav)
Šlechtické násilí v kultuře a společnosti husitské epochy
4.  
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra historie)
Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
M-4 P60 II
Předmoderní dějiny prizmatem genderu
II. blok: Ženy a muži v předmoderních dějinách a umění
1.  
Doc. PhDr. Helena Soukupová (Praha)
Život ve středověkých klášterech klarisek
2.  
Jennifer Vlček Schurr (University of Glasgow)
Abbess Cunegund: "Prodaná nevěsta”/ Bride of Christ
3.  
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění / Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Ženy a profánní umění pozdního středověku
4.  
Mgr. Hana Jadrná Matějková , Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Raně novověké porodnické příručky z německojazyčných oblastí z genderové perspektivy
1.  
prof. PhDr. Hana Pátková, PhD. (Univerzita Karlova, Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Jindy a nyní. Pomocné vědy historické od zřízení profesury na Karlo-Ferdinandově univerzitě do reforem vysokého školství v polovině 19. století
2.  
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta/kat. pom. věd historických a archivnictví)
Prameny (nejen) k dějinám měst v pozůstalosti "konkurenta" Františka Palackého.
3.  
Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (FF MU Brno, Ústav PVH a archivnictví)
Diplomatika pro 21. století
4.  
PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Nauka o historiografických pramenech – dějiny dějepisectví – dějiny vzdělanosti jako předměty na oboru pomocných věd historických a archivnictví
O-4 P05 II
Čechoslovakismus II. 1918–1945
II. blok: Čechoslovakizmus II. 1918–1945: Pripomínanie a legitimita
1.  
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., edičně-badatelské oddělení)
Prezident Masaryk, sjednocující element Republiky československé ?
2.  
Mgr. Miroslav MIchela, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)
Československé štátne oslavy a prezentovanie slovenskej špecifičnosti
3.  
4.  
Mgr. Dana Šmajstrlová (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Idea čechoslovakismu v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky vydaných v letech 1918–1938
P-4 P80 II
Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17. - 20. století
II. blok: Nová šlechta v rámci socioprofesních skupin a regionů
1.  
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Výzkumé centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)
Erbovní a nobilitovaní měšťané slezských měst před- a pobělohorského období: kultivované osobnosti, nebo bezskrupulózní hráči?
2.  
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (Komenského univerzita v Bratislave, Fil. fakulta, Katedra archívnictva a pom. vied historických)
Nobilitácia mestských elít v uhorskej metropole v období raného novoveku
3.  
Mgr. Michal Kubica (Ostravská univerzita, Katedra historie)
Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780–1804
4.  
Mgr. Stanislav Mikule (Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou, Oddělení historie)
Tradice s výhradami
Q-4 P61 II
Problémy edic jazykově německých pramenů
II. blok: Specifika edičního zpřístupňování různých typů pramenů (úřední, literární povahy ...) z období raného novověku a 19. a 20. století
2.  
PhDr. Helena Hasilová, PhD. (Filozofická fakulta Karlova univerzita Praha, Jazykové centrum)
Význam edic pro historické bádání na základě korespondence Žofie Bavorské
3.  
Mgr. František Martínek, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
Edice německých dopisů z korespondence Karla Havlíčka
4.  
PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková (Národní archiv)
Německy psané prameny 20. století na našem území a jejich ediční zpracování
5.  
Mgr Vojtěch Šustek, PhD (Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, 14900, Praha, Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, 14900, Praha)
Editování dokumentů německé nacistické správy z období tzv. protektorátu Čechy a Morava
R-4 P36 I
Koncepty a metody dějin vojenství ve středoevropském prostoru
I. blok: Přístupy k nové historii vojenství
1.  
Doc.PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (UP Olomouc, KHI)
Fenomén posádkového města v 19. století (očima historiografie)
2.  
Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Oddělení biografických studií )
Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848–1914 jako téma tzv. nových vojenských dějin
3.  
Václav Šmidrkal (Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv, v. v. i.)
„Řekni, kde ti muži jsou“. Nové přístupy ke zkoumání dějin válečných veteránů ve 20. století
4.  
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum, Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav)
Civilisté ve válečné zóně - případ tzv. ostravské operace
S-4 P02 II
“Bezbožná republika“? Náboženský život Republiky československé
II. blok: Náboženství ve veřejném prostoru
1.  
2.  
Mgr. Pavel Fabini (Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)
Využití náboženských motivů ve volební kampani 1918–1938
3.  
Mgr. Agáta Kravčíková (Ostravská univerzita, Katedra dějin umění a kulturního dědictví)
Náboženská témata v prostředí kultury socialistického dělnického hnutí (na příkladu ostravského dělnického divadla)
4.  
PhDr. Michal Pehr, PhD. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Na Florenci 3, 110 01 Praha 1)
Katolický sjezd 1935 se zvláštním přihlédnutím k účasti dělníků na tomto sjezdu.
5.  
Bc. Julie Jägerová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav světových dějin)
Mariánská úcta na pozadí druhé světové války očima slovenských salesiánů
T-4 P74 I
Totenkultur: Umrlci a oživené hroby
I. blok: Krásná smrt
1.  
Mgr. Lenka Stolárová (FF UK, Ústav pro dějiny umění)
Posmrtná reprezentace
2.  
PhDr. Jitka Bílková (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
V srdcích studentských věčně budou žít…
3.  
Mgr. Jakub Synecký (Praha, Pedagogická fakulta UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Pojetí náhrobku v díle Jana Kotěry a Josefa Gočára
4.  
Mgr. Eva Jarošová; Mgr. Helena Chalupová (Univerzita Karlova v Praze, Ústav českých dějin FF UK/Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Mrtví až za hrob. Příspěvek k výzkumu funerální kultury českého raného novověku.
B-5 P07 II
Češi v cizině
II. blok: Češi v anglosaském prostředí ve 20. století
1.  
Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra bohemistiky)
Američtí krajané a jejich vztah k Československu mezi lety 1938-1948.
2.  
prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany, Katedra vojenského umění)
Pomoc krajanů v USA čs. zahraničnímu odboji za 2. světové války
3.  
doc. PhDr.Ing. Antonie Doležalová, Ph.D (Univerzita Karlova & Cambridge University, Institute ekonomických studií FSV & Robinson College)
Mezi Cambridge a Prahou: Alice a Mikuláš Teichovi
4.  
Mgr. Ing. Jana Kasíková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)
Přesunuti během války - Displaced Persons po druhé světové válce a Československo
C-5 P19 III
Desideria et desiderata péče o farní písemnosti
III. blok: Péče o notový materiál a knižní fondy far
1.  
Mgr Vladimír Maňas, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav hudební vědy FF MU)
Hudebniny mezi farními písemnostmi a jejich evidence
2.  
Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. (svobodný vědec, K Zatáčce 516/6, 143 00 Praha)
Sbírky hudebnin ve farních knihovnách v ČR. Jejich evidence a ochrana.
3.  
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie Filozofické fakulty)
Proměny funkce a charakteru farních knihoven v 17.–20. století a péče o jejich historické fondy dnes
4.  
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie)
"Kopschova knihovna" arciděkanství v Liberci 1759-1945
2.  
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. (VŠB - Technická univerzita Ostrava, FAST/katedra architektury)
Umění v univerzitním campusu
3.  
Dr Duncan Mclean, PhD (Charles University / Anglo-American University, Faculty of Arts, Institute of World History)
The Heritage of Disease: Place and Memory in the History of European Epidemics
E-5 P27 I
Historické prameny ve výuce dějepisu
I. blok: Historické prameny a dějepisná učebnice
1.  
doc. Viliam Kratochvíl (FiF UK Bratislava)
Učebnica dejepisu medzi informatívnym a exploratívnym
2.  
Mgr Julie Janková (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta/Katedra historie )
Historické prameny v učebnicích dějepisu
3.  
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita, Katedra historie Filozofické fakulty)
Role grafických médií ve výuce dějepisu
4.  
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra historie)
Poštovní známka - nedoceněný historický pramen i didaktizované médium?
5.  
Mgr. Irena Kapustová (Univerzita Hradec Králové, Historický ústav)
Význam historických pramenů při prezentaci "kánonu velkých Čechů" v dějepisném vyučování
F-5 P49 III
Nadchází nutnost znovupromyslet narativní teorii (kritiku) dějepisectví? Co dnes s narativními teoriemi dějepisectví?
III. blok: Klíčoví autoři narativistického přístupu k dějinám a jejich přínos k vysvětlení problému narace
1.  
doc.PhDr. Juraj Šuch, PhD (Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica, Katedra filozofie)
Dočasná alebo trvalá aktuálnosť Whitovho chápania naratívnej histórie?
2.  
Mgr. Josef Řídký (Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova, Ústav české literatury a komparatistiky)
Vyprávějí historici příliš, málo, anebo špatně? O vyprávění v historii a o historii v moderních časech.
3.  
G-5 P65 III
Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit
III. blok: Rodinná paměť v proměnách generací
1.  
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. / Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta/Katedra psychologie. / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno.)
„Odsun“ v rodinné paměti českých Němců a jejich potomků
2.  
Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Rodinné příběhy předávané přes generace: témata, hodnoty, vzorce
3.  
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (Ústav etnológie, SAV Bratislava)
Zhmotnená rodinná pamäť: predmety a ich príbehy
4.  
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (UP, Katedra psychologie)
Obraz dětství v kontextu generací
1.  
PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická Fakulta, Ústav českých dějin)
Zátěž společnosti? Nový člověk? Defektní děti, zvláštní školy a formování nového socialistického občana.
2.  
Dr. Frank Henschel (Universität Bremen, Kulturgeschichte Ostmitteleuropas mit Schwerpunkt Geschichte der ČSSR (Prof. Dr. Martina Winkler))
Disability, Deviancy, and Delinquency: Discourses and Practices of State and Science on Roma-Children in Socialist Czechoslovakia
3.  
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin Akademie věd)
Brutalita! Agresivita a šikana mezi školáky v 80. letech 20. století
I-5 P57 III
Paralelní krajiny
III. blok: Krajina – symbol – identity
1.  
2.  
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem , Přírodovědecká fakulta, katedra geografie)
České krajiny ve vlastivědných publikacích sudetských Němců
3.  
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
Dědictví zaniklých sídel
4.  
RNDr Tomáš Burda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
Význam změn hranic v procesu vytváření historicko-geografických regionů v pojetí nové regionální geografie na příkladě Kladska
J-5 P44 II
Města za socialismu
II. blok: Koncepce socialistického města
1.  
Kimberly Zarecor, Ph.D. (Iowa State University, Architecture)
The Socialist City as a Distinct Urban Typology in Postwar Europe
2.  
PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6, Ústav teorie a dějin architektury)
Teorie socialistických měst. Urbanistické vize v české architektuře čtyřicátých let 20. století
3.  
Mgr. Vít Strobach, Ph.D./Mgr. Martin Marek, Ph.D. (Národní technické muzeum, oddělení základního a aplikovaného výzkumu/Historický ústav, Masarykova Univerzita)
„Ideální průmyslové město“ Zlín v proměnách krátkého 20. století
4.  
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (Masarykova univerzita, Katedra environmentálních studií)
Životní prostředí ideálního města: mezi fikcí, prognózou a plánem (1960-1972)
K-5 P77 I
Východiska, současný stav a výhledy českého výzkumu dějin východní Evropy do roku 1918
I. blok: Dějiny východní Evropy - stav a východiska historiografie
1.  
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno)
Dějiny ruského impéria 19. století v pojetí českého dějepisectví. Aktuální stav, paradigmata, východiska.
3.  
Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta)
Československo-sovětský institut v letech 1969-1989. Studium dějin Ruska a SSSR.
4.  
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická/Ústav historických věd)
Kulturní dějiny šlechty v pozdně carském Rusku - opomíjené téma?
L-5 P68 II
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy II
II. blok: Staré a nové v poutnické praxi husitské epochy
1.  
Mgr. Jaroslav Svátek, PhD. (Filososfický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)
Fenomén poutnictví v českých zemích na konci středověku: tradice či diskontinuita?
2.  
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy, Oddělení historických sbírek a depozit)
Veřejné a privátní formy kultu svatých jako jablko sváru v konfesně smíšeném prostředí Prahy 15. století
3.  
PhDr. Miloslava Vajdlová (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka)
Jazyk česky psaných cestopisů 15. století (se zaměřením na cestopis Martina Kabátníka)
M-5 P60 III
Předmoderní dějiny prizmatem genderu
III. blok: Genderové a sexuální identity v historii a literatuře
1.  
Mgr. Tereza Kalousková (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Hrdinky a hrdinové anglosaské vernakulární literatury
2.  
Mgr. Věra Soukupová (CMS FLÚ AV - Ostravská univerzita, Katedra historie)
Dis/kontinuita genderových představ a reprezentací v husitském období
3.  
Mgr. Jakub Sichálek (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung)
Identita a role: Dynamika milostného vztahu v Životě Jozefově a Tristramovi a Izaldě
4.  
N-5 P76 II
1.  
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta/ Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Mezi pamětí a právem: Pamětní zápisy jako historický pramen
2.  
Phdr. Marta Hradilová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Oddělení pro soupis a studium rukopisů)
Per manus Vaczkonis dicti Zlatowlasi … (Příspěvek ke kritice datovaných a signovaných kolofonů)
O-5 P05 III
Čechoslovakismus II. 1918–1945
III. blok: Čechoslovakizmus II. 1918–1945: Sociálna prax
2.  
Pavel Baloun (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedra obecné antropologie)
„Civilizování dorostu kmene vyloučeného ze společenského řádu“: „výchova cikánů“ v Československu v letech 1918-1942
3.  
Mgr. Ildikó Bajcsiová (Univerzita Károlya Eszterházyho, Filozofická fakulta)
Integračné stratégie maďarskej generácie Srp v Československu v medzivojnovom období
4.  
Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D. ( Akademie V ČR, Ústav pro soudobé dějiny)
V hodině zkoušky. Střet "národního" a "nadnárodního" pojetí odboje v čs. zahraničním vojsku 1939-1945
P-5 P80 III
Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17. - 20. století
III. blok: Aristokracie a její společenské a profesní kariéry a strategie
1.  
dr hab. Jarosław Kuczer, Prof. UZ (University of Zielona Góra, Department of Law and Administration)
Migrująca arystokracja. Publiczno-administracyjne wymiary aspiracji elit śląskich epoki baroku.
2.  
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra historie)
Vybrané postavy vojenské šlechty severozápadních Čech v 17. století a jejich reprezantace
3.  
Mgr Michaela Žáková (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)
Tereziánský ústav šlechtičen v Praze
4.  
PhDr. Petra Tomsová (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)
Sňatková politika rakouské aristokracie v „dlouhém“ 19. století
Q-5 P78 I
Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
I. blok: Sociální sítě a jejich vliv na utváření hospodářských struktur
1.  
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Neviditelné sítě státní moc v Rakousku 1780-1850
2.  
3.  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra historie / Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU)
Sítě napříč sítěmi
4.  
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity)
Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860–1918.
R-5 P36 II
Koncepty a metody dějin vojenství ve středoevropském prostoru
II. blok: Interdisciplinarita v historii vojenství
1.  
Mgr. et Mgr. Klára Andresová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Vojenský historický ústav, Ústav informačních studií a knihovnictví; Oddělení vojenských knihoven)
Výzkum vojenství raného novověku optikou dějin knižní kultury
2.  
Mgr. et Mgr. Michal Preusz (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie)
Historická archeologie válečného konfliktu. Současný stav a perspektivy výzkumu třicetileté války (1618 - 1648)
3.  
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Doktorský obor Integrální studium člověka - obecná antropologie)
Možnosti použití symbolické historické antropologie pro dějiny vojenství na příkladu obléhání Bergen op Zoom v roce 1747
4.  
Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (Národní muzeum, Archiv Národního muzea)
Fotografie jako pramen k dějinám vojenství 19. a 20. století.
1.  
Mgr. Petr Kopecký (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra historie)
„Moravský pán“ Leopold Prečan. Kníže-arcibiskup v první Československé republice.
2.  
ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta/Katedra církevních dějin)
Pietro Ciriaci a přístup Svatého stolce k řešení náboženské situace v Československu
3.  
PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra církevních dějin a církevního práva)
Snahy o náboženskou obnovu společnosti v době Československé republiky na příkladu díla Bedřicha Vaška
T-5 P74 II
Totenkultur: Umrlci a oživené hroby
II. blok: Na okraji země stínů...
1.  
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Masarykova univerzita, Ústav antropologie)
Šibenice – místo "posledního odpočinku" některých zemřelých ve středověku a novověku.
2.  
doc. Daniela Tinková, PhD. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta , Ústav českých dějin )
Bez zpěvu a zvonění. Tělo a duše sebevraha v předosvícenské společnosti
3.  
Mgr. Tereza Liepoldová (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin)
Právo a medicína ve zvtahu k pohřbívání sebevrahů na přelomu 18. a 19. století
4.  
Mgr. Martin Čechura (Západočeské muzeum v Plzni, p.o., oddělení záchranných archeologických výzkumů)
Duše nevinná stává se andělem. Dětské hroby jako prostředek komunikace mezi světem pozemským i záhrobním
5.  
PhDr. Jiří Wolf (Muzeum města Duchcova , Knihovna)
Umrlci a sny v rukopisných pramenech českého baroka
B-6 P07 III
Češi v cizině
III. blok: Češi ve vybraných oblastech světa ve 20. století
1.  
prof.PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta/katedra historie)
Češi a Slováci v iberoamerickém světě. Nepřehlédnutelné dědictví?
2.  
Mgr. Václav Kočí, Mgr. Jana Máčalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Češi v Chorvatsku jako téma výzkumu
3.  
prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP Olomouc, katedra historie)
Češi v Austrálii a jejich kultura ve 20. století
1.  
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra histórie)
Národné vs regionálne dejiny. K epistemologickým východiskám a vedeckému statusu regionálnych dejín
2.  
4.  
Jan Vizner, Veronika Stachurová Kucrová, Hana Vondrová (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, archeologie/historie regionu)
Tajemství Hornopožárského lesa: mezioborový výzkum v regionu Dolního Posázaví
5.  
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Odděleních osobních fondů)
Výzkum lokální a regionální náboženské kultury v 19. století
D-6 P39 III
Kulturní dědictví a aplikovaná historie při tvorbě veřejného prostoru / Cultural Heritage and Public History in Placemaking
III. blok: Kulturní dědictví v procesech formování regionální a národní identity
1.  
PhDr. Jan Krajíček (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav světových dějin - Seminář obecných a komparativních dějin)
Kulturní dědictví jako teoreticko-metodologický koncept: vývoj definic a přístupů na příkladech regionálních případů Vysočiny, Šariše a Podlesí
2.  
Michal Semian, Aleš Nováček (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie)
Využívání historie v rozvoji území: příklad místních akčních skupin
3.  
Mgr. Oldřiška Prokopová (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)
Heritage of Popular Culture in Tuscany during the Risorgimento Period
4.  
Mgr. Martina Reiterová (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Role kulturního dědictví v reprezentaci regionu na příkladu Bretaně počátku 20. století
5.  
Bc. Vojtěch Halama (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)
Murální malby a kulturní dědictví v Severním Irsku
E-6 P27 II
Historické prameny ve výuce dějepisu
II. blok: Analýza a interpretace jednotlivých typů historických pramenů ve výuce dějepisu
1.  
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra výchovy k občanství)
Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů
2.  
Kamil Činátl, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání)
Fotografie jako školní historický pramen
3.  
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Národní technické muzeum, oddělení základního a aplikovaného výzkumu)
Filmové reprezentace jako pramen k reflexi ideologie
4.  
Mgr. Kateřina Kyjovská (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra historie)
Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
5.  
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Devatenáct se jich nevrátilo, příběh padlých z pomníku v Zámrskách očima studentů gymnázia
1.  
Juliane Tomann (Friedrich Schiller Universität, Imre Kertész Kolleg)
Geschichte in der Öffentlichkeit: Angewandte Geschichte und Public History
3.  
Mgr. Václav Sixta (FF UK, ÚČD)
Biografie a proměna chápání dějinnosti
4.  
Mgr. Lenka Řezníková, PhD., Prof. PhDr. Miloš Řezník, PhD. (Akademie věd České republiky, Filozofický ústav, Německý historický ústav Varšava)
Zločin a čas. Metahistorické komponenty současné detektivky
G-6 P47 I
Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století
I. blok: Možnosti studia rodinných vztahů I.
1.  
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (Historický ústav AVČR, v.v.i., Historický ústav AVČR, v.v.i.; Katedra demogrefie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK)
Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století
2.  
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Historický modul IZV)
Role příbuzenství při utváření domácností na Hornopolicku v 18. století
3.  
Fialová Ludmila, Hulíková Tesárková Klára, Kuprová Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie)
Možnost řešení neúplných informací v rodinných listech sestavených na základě studia církevních matrik – využití analýzy přežívání
4.  
Mgr. Václav Černý (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Historický ústav)
Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice
5.  
Bc. Josef Vacek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
Výslechové protokoly - pramen pro poznání rodinných vztahů
2.  
3.  
4.  
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Diskusní příspěvek
1.  
2.  
PhDr. Miroslav Pavel, Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Fakulta architektury ČVUT , Ústav teorie a dějin architektury)
Studie o Richardovu: Vznik a prvá desetiletí rodinného letoviska plzeňských měšťanů z doby rozvinuté industrializace
3.  
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Božkov - proměna zemědělské osady v rekreační letovisko Pražanů
4.  
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav pro klasickou archeologii)
Letní byt - místo odpočinku nebo intelektuálního vzepětí?
5.  
Mgr. Jiří Šoukal (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Oddělení dějin Akademie věd)
Vědci na letním bytě
J-6 P44 III
Města za socialismu
III. blok: Funkce socialistického města
1.  
Mgr. Martina Koukalová (Univerzita Karlova, Ústav pro dějiny umění)
Panelové tvary v čase: K periodizaci panelových sídlišť
2.  
Mgr. Jan Čermin (Masarykova univerzita, Historický ústav, Filozofická fakulta)
Činnost státního projektového podniku "Stavoprojekt Brno" v 70. a 80. letech
3.  
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií)
Kapacitně, úsporně a rychle?! Městská (kolejová) doprava v československém městě pozdního socialismu.
K-6 P77 II
Východiska, současný stav a výhledy českého výzkumu dějin východní Evropy do roku 1918
II. blok: Dějiny východní Evropy v mezioborovém bádání
1.  
doc., PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 110 00 Praha 1, Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur)
Rusko v perespektivě postkoloniálních studií - mezi historií a literární vědou
2.  
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. (UJEP, Katedra práva a politologie)
Role a význam násilí ve východní Evropě ve 20. století
3.  
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (Akademie věd ČR, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. )
Ruské předrevoluční myšlení v pracích českých badatelů
4.  
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Ústav slavistiky)
Ruská literatura jako pramen k bádání o ruských dějinách
L-6 P68 III
Století změn? Kultura a společnost husitské epochy II
III. blok: Dějepisectví ve věku nejistot. Kroniky a jejich čtenáři
1.  
Mgr. Vojtěch Bažant (Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)
Modality vyprávění v historiografii 15. století
2.  
Bořek Neškudla, PhD. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha, Strahovská knihovna)
Husitství a humanismus – rodní bratři nebo nevražící sousedé?
3.  
Mgr. Štěpán Šimek (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka)
Proměny staročeské světové kroniky v průběhu 15. století
4.  
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. (Akademie věd České republiky, Centrum medievistických studií)
Kronika Čechů Přibíka Pulkavy v proměnách 15. století
1.  
3.  
Doc. David Kalhous, PhD. (Ústav PVH a archivnictví, Masarykova univerzita)
Sv. Václav a jeho kult ve svědectví nejstarších rukopisů
1.  
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita, Ústav archivnictví a PVH)
Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich výpovědní hodnota
2.  
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Středověké a raně novověké městské kanceláře: široké téma pro široké využití
3.  
PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Oddělení pro soupis a studium rukopisů)
Stalo se toto zhlédnutí a spatření erbuov... Heraldické památky a proměna jejich percepce a využití od středověku do současnosti
4.  
Mgr. Petra Konupkova (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pomocných věd historických a arhivnictví)
Heraldika a její místo v 21. století
1.  
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ústav českých dějin)
Československý pracující lid jako náhrada československého národa
3.  
Mgr. Adam Hudek, PhD. (Slovenská akadémia vied, Historický ústav)
Fenomén čechoslovakizmu a slovenský národný komunizmus
4.  
Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu)
Čechoslovakismus v českých a slovenských debatách před rozdělením (1990-1992)
5.  
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Ústav světových dějin)
Jugoslavismus/jugoslávství v období Titovy Jugoslávie
1.  
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované ekonomie)
Účetní evidence ve středověku a raném novověku v českých zemích
2.  
PhDr. Roman Zaoral, Dr Alex Klein (Fakulta humanitních studií UK Praha, Historický modul, University of Kent, School of Economics)
Vývojové tendence cen a mezd na příkladu Moravy v 15. – 18. století
3.  
PhDr. Tomáš Somer, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie FF)
Židovské úvěry na (střední) Moravě od 2. pol. 14. stol. do roku 1454
4.  
Dr.phil. Marie Buňatová (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Úvěr a finance obchodníků v raně novověké Praze
5.  
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav pomocných věd historických a archivnictví)
Financování Zikmundovy strany v husitských Čechách
6.  
Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. (1) Univerzita Pardubice, 2) Státní okresní archiv Pardubice, 1) Filozofická fakulta)
Obchod s gruntovními penězi ve venkovském prostředí (na příkladu městeček pardubického panství) v 16. a 17. století
Q-6 P78 II
Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
II. blok: Sociální sítě a jejich vliv na utváření společenských struktur
1.  
Mgr. Martin Rája, Ph.D. (Zámek Slavkov-Austerlitz, Historické oddělení)
Význam sociálních vazeb pro vzestup advokátů ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století na Moravě
2.  
Jan Mareš (Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas)
Buršenšafty v českých zemích - Networking německých völkisch nacionalistů
3.  
Dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Učitelé základních škol a jejich role v modernizačním procesu v českých zemích
5.  
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Historický ústav FF)
Sítě vazeb dělnických odborových a profesních organizací 1868-1918
R-6 P36 III
Koncepty a metody dějin vojenství ve středoevropském prostoru
III. blok: Perspektivy historie vojenství
1.  
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Fiscal-Military State, dějiny vojenství a habsburská monarchie raného novověku
2.  
Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.; Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, Oddělení dějin 19. století; Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Společenskovědní oddělení)
Quo vadis, bellum germanicum?
4.  
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Historický ústav, Univerzita Hradec Králové)
Gender jako analytická kategorie v historii vojenství
S-6 P81 I
Židé v Čechách a na Moravě v dějinách a historiografii
I. blok: Židé středověku a raného novověku v akademickém výzkumu
1.  
PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D. - PhDr. Alexandr Putík (Židovské muzeum v Praze, Oddělení židovských dějin a judaistiky)
Úloha pražského židovského muzea v poválečném výzkumu židovských dějin
2.  
Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze, Oddělení židovských dějin a judaistiky)
Dokumentace židovských hřbitovů v České republice
3.  
PhDr Lenka Blechová, PhD (Hstorický ústav AV ČR, Oddělení českého středověku)
Budoucnost edicí zaměřených na dějiny Židů v Čechách a na Moravě ve středověku
4.  
Mgr. Pavel Kocman (Židovské muzeum v Praze, Oddělení židovských dějin a judaistiky )
Specifika židovských dějin na Moravě ve středověku a raném novověku
5.  
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav, Akademie věd ČR, Oddělení dějin středověku)
Jak vznikal obraz Václava IV. jako ochránce Židů
T-6 P74 III
Totenkultur: Umrlci a oživené hroby
III. blok: Kytice ze zahrady strachu
1.  
Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta/Ústav romanistiky)
Zdánlivá smrt jako kulturotvorný fenomén
2.  
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (AV ČR, FLÚ, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)
Revenanti jako nástroje homiletické persvaze v raném novověku
3.  
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc. (Akademie věd ČR, Etnologický ústav)
Etický a sociokulturní aspekt „strachu z mrtvého“ v proměnách lidové zbožnosti a paradigmatu
C-7 P26 I
Historická věda v českých muzeích
I. blok: Historická práce v muzeích v minulosti i v současnosti
1.  
PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska, p. o., ředitelství)
Historie v muzeích - věda nebo rutina?
2.  
Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku, Pracoviště nových a nejnovějších dějin)
40 let vítězných bojů o paměť a minulost. Historická věda v českých muzeích za časů socialistického experimentu
3.  
PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Pardubicích / Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Odborná versus vědecká práce muzejního historika na počátku 21. století
4.  
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (Západočeská univerzita Plzeň, Katedra historických věd)
Programová náplň českých vlastivědných sborníků a jejich směřování ve 20. století (historická retrospektiva)
1.  
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.; Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Historický ústav; Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Katedra politologie a evropských studií)
Podoby komunikace a jednání v české historické obci první poloviny 20. století
2.  
Martin Elbel, PhD (Univerzita Palackého Olomouc, Katedra historie)
Kazatelství příkladem: Vizuální aspekty františkánských aktivit v raném novověku
3.  
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)
Vizualizace mýtu. Obrazové reprezentace historické paměti na příkladu bitvy na Bílé hoře
1.  
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D. (Centrum pro studium populární kultury/Národní muzeum)
Definujme si zábavu a názory lidu. Populární kultura jako všeobjímající pole dějin
2.  
Mgr. Matěj Spurný (Antikomplex, z. s./ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Občanská společnost se vyrovnává s minulostí. Smíření 2016.
3.  
Mgr. Zuzana Schreiberová (Multikulturní centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, Praha sdílená a rozdělená/ Katedra Obecné antropologie)
Interaktivní mapa jako nástroj budování paměti multikulturního města
1.  
prof. Jiří Hanuš, Ph.D. (FF Masarykovy univerzity, Historický ústav)
Kritikové mýtu o pokroku (Vrána, Preisner, Chudoba)
2.  
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Historický ústav FF)
Pod tlakem přírodních věd - poznámky k jednomu z mýtů humanitních věd 20. století
3.  
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. )
Revoluce v biologii: role politických náboženství na příkladu tzv. mičurinské biologie v Československu
4.  
Mgr. Adéla Jůnová Macková, PhD. (AV ČR, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR)
Vládní komise pro vybudování ČSAV a její podíl na vytváření komunity špičkových vědců
5.  
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin Akademie věd)
Úderné klíny pokroku? Společenská pozice ČSAV a jejich představitelů v 50. a 60. letech 20. století
G-7 P47 II
Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století
II. blok: Možnosti studia rodinných vztahů II.
1.  
Prof.PhDr. Eduard Maur, CSc. (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Postavení čeledi v raně novověké domácnosti
2.  
Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. (1) Univerzita Pardubice, 2) Státní okresní archiv Pardubice, 1) Filozofická fakulta)
Dluhy a pohledávky mezi příbuznými osobami (na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. století)
3.  
4.  
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav, Filozofická fakulta)
Duchovní příbuzenství? Význam kmotrovství ve venkovské společnosti 19. století.
1.  
doc. PhDr.Ing. Antonie Doležalová, Ph.D (Univerzita Karlova & Cambridge University, Institute ekonomických studií FSV & Robinson College)
O (ne) užitečnosti adjektiv: hospodářské dějiny a jejich (globální) perspektivy
2.  
Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Oddělení 19. století)
Lamentace nad rozpadající se disciplínou
3.  
Mgr. David Bohdálek (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav)
Výzkum československého tužkárenství metodami business history
4.  
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, CHSD)
Perspektivy českých sociálních dějin
5.  
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Fakulta filosofická University Pardubice, Ústav historických věd)
Židovský bojkot nacistického Německa - akce a reakce? Svět a Československo.
I-7 P28 I
Historie a historická etnologie. Blízcí příbuzní v měnícím se světě české vědy
I. blok: Historie a historická etnologie. Blízcí příbuzní v měnícím se světě české vědy I
1.  
Mgr. Daniel Dědovský, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav etnologie)
Evropská etnologie: problematika střetu oborových tradic v historii oboru
2.  
Mgr. et Mgr. Oto Polouček (Masarykova Univerzita, Ústav evropské etnologie)
Etnologie a soudobé dějiny: tenké hranice mezi současným a minulým
3.  
PhDr. Věra Frolcová, CSc. (Akademie věd České republiky, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Retrospektivní princip v historické etnologii a etnomuzikologii. Ke spojení synchronní a diachronní metodiky v oborové a mezioborové perspektivě
4.  
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení historické etnologie)
Když dva dělají totéž, není to totéž. Současné historické a etnologické atlasové a encyklopedické projekty v ČR
5.  
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (Muzeum Novojičínska, p.o., Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře)
Projekt Kopřiva (plevel, který šatil)
1.  
PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D. a PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Czech Archives, s.r.o. a Štátny archív v Košiciach)
„Novotného oblíbený Slovák“ - Role národnostní problematiky ve fungování mocenské elity KSČ v letech 1948-1969 na příkladu kariéry Jozefa Lenárta
2.  
Martin Štefek (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Ústav politologie)
Proměny kádrové politiky KSČ v letech 1963–1972
3.  
doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118040 Praha 1, ÚSD AV ČR, pobočka Brno)
Antonín Novotn ý a Klement Gottwald: cesta od sekretáře pražského kraje k prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ
5.  
K-7 P69 I
Středoevropská šlechta jako politický, sociální a kulturní fenomén 20. století
I. blok: Šlechta na počátku 20. století a v meziválečném období
2.  
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)
Proměna české aristokracie na příkladu rodu Colloredo-Mannsfeldů
3.  
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. (Národní archiv, Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1918 - 1945 )
Angažování bývalých šlechticů v akciových spoledčnostech v meziválečném Československu
1.  
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung)
Politika a teologie. Spor mezi řádem německých rytířů a polsko-litevskou unií na koncilech 15. století
2.  
Mgr. Dušan Coufal, ThD. (Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)
Rukojmí vysoké hry. Husitská kauza mezi koncilem, papežem a Zikmundem v letech 1431-1432
3.  
Bc. Ondřej Matys (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Wyclif a Hus coby nástroje diskreditace konciliarismu v díle Juana de Torquemada
4.  
Mgr. Adam Pálka (Masarykova univerzita, Historický ústav)
Obraz basilejského koncilu v utrakvistických a katolických spisech patnáctého století
M-7 P21 I
Dvorský výzkum, metodika a využití
I. blok: Dvůr a komunikace
1.  
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Oddělení dějin středověku )
Dvorská otázka v medievistice a stav současného výzkumu
2.  
PhDr. Mgr. Jakub Razim, PhD. (PF UPOL, Katedra teorie práva a právních dějiny)
Struktury panovnické moci a dvůr Jindřicha Korutanského
3.  
Mgr. Tomáš Velička, PhD. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin)
Němčina v kanceláři Jana Lucemburského (příspěvek k průniku němčiny do písemné kultury českých zemí)
5.  
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví a Historický ústav)
Tzv. Cancellaria regis Georgii (Nové poznatky ze zákulisí poděbradského dvora)
N-7 P12 I
Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata
I. blok: Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata I
1.  
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Ústav historických věd)
Císařská diplomacie uprostřed novověku: Cesty k napsání první české monografie
2.  
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (Jihočeská univerzita, Historický ústav)
Diplomatický ceremoniál na císařském dvoře ve druhé polovině 17. a první třetině 18. století
3.  
Mgr. Ondřej Stolička (Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Facultad de Filosofía y Letras / Departamento Historia Moderna)
Proměna a potenciál výzkumu diplomacie na dvoře posledních španělských Habsburků a jeho vstup do 21. století
4.  
5.  
Mgr. Lenka Maršálková (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Diplomacie a kavalírské cesty – přehlížené téma?
O-7 P59 I
Právní postavení menšin v meziválečném Československu
I. blok: Právní a faktické postavení menšin v první ČSR
1.  
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta - Ústav právních dějin)
Problémy výzkumu právního postavení menšin v meziválečné ČSR
2.  
Doc. Dr. Harald Scheu, Ph.D. (Univerzita Karlova, Pravnická fakulta)
Meziválečná ochrana národnostních menšin a role mateřských zemí
3.  
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (Právnická fakulta UP, katedra teorie práva a právních dějin)
Právní ochrana židovské menšiny v meziválečném Československu
4.  
Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Mělník)
Rusíní severovýchodního Slovenska
P-7 P62 I
Raně novověká střední Evropa mezi kulturními transfery a (sub)kulturní reprodukcí
I. blok: Raně novověká střední Evropa mezi kulturními transfery a (sub)kulturní reprodukcí I
1.  
Doc. Markéta Křížová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Středisko ibero-amerických studií)
Mezi Starým a Novým světem: Meze studia kulturních transferů na okraji atlantického světa
3.  
doc. Daniela Tinková, PhD. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta , Ústav českých dějin )
Ke specifikům osvícenství v českých zemích
4.  
Mgr. Smyčka Václav, Ph.D (ÚČL AV ČR, FF UK, Ústav pro českou literaturu AV, Ústav pro germánské jazyky a literaturu FF UK)
Kulturní transfer nebo lokální tradice? Trojí dekonstrukce jednoho tradičního protikladu
Q-7 P42 I
Labor history
I. blok: Labor history I. Dlouhé 19. století
2.  
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Rakouské Slezsko jako velká továrna, socioprofesní struktury obyvatelstva
3.  
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Oddělení dějin akademie věd)
Dějiny práce a proměny továrního prostoru v českých zemích, 1884-1914
R-7 P45 I
Mezi bohatstvím a chudobou středověkého města
I. blok: Městská sociální struktura jako badatelské téma: prameny - metody - možnosti
1.  
Martin Nodl, Ph.D (Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Centrum medievistických studií)
Možnosti a meze studia nejnižších sociálních vrstev v pozdně středověkých městech
2.  
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované ekonomie)
Chudý nebo bohatý? Limity výpovědní hodnoty středověkých účtů
3.  
Doc. Martin Čapský, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Středověké město jako prostor symbolické komunikace
4.  
S-7 P81 II
Židé v Čechách a na Moravě v dějinách a historiografii
II. blok: Média a lidé: myšlenkové a kulturní transfery
1.  
PhDr. Milan Žonca, PhD (Filozofický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení)
Kulturní centrum, periferie, nebo křižovatka? Pohyby židovských textů a učenců v středověkých Čechách a na Moravě a jejich interpretace
2.  
doc. Tamás Visi, Ph. D. (FF UP, Centrum judaistických studií)
Kabbalah and Popular Religion in Early Modern Moravia
3.  
Mgr. Kamila Špinarová (Univerzita Karlova, HTF UK, Katedra biblistiky a judaistiky, oddělení judaistiky)
Kniha Zohar v díle rabi Jehudy Livy ben Becal’ela
4.  
Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav Blízkého východu a Afriky)
Tištěná a rukopisná kniha v židovské kultuře (asi 1520 - asi 1620): důsledky pro poznání charakteru vzdělanosti
T-7 P14 I
Dějiny cestování či dějiny turismu? (1700–1900)
I. blok: Dějiny cestování či dějiny turismu? I
1.  
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Svoboda cestování či státně regulovaná migrace?
2.  
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Výzkumé centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)
Privátní cestování urozených žen v předmoderní době
3.  
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Itálie a české cestovatelky. Cestovní zprávy z let 1782 - 1937.
C-8 P26 II
Historická věda v českých muzeích
II. blok: Aktuální problémy a možnosti muzejních historiků, příklady a stav některých projektů
1.  
Mgr. Hana Prymusová (Moravské zemské muzeum , Historické oddělení )
Možnosti a limity práce historiků v obecních, okresních a státních muzeích
2.  
Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., Mgr. Ondřej Haničák (Zemský archiv v Opavě / Slezské zemské muzeum, Opava)
Práce muzejního historika a systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR
3.  
Mgr. Petra Svobodová, PhD. (Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Vila Löw-Beer v Brně)
Historie v područí strukturálních fondů?
4.  
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. (Collegium Bohemicum, o.p.s.)
Naši Němci. Současný stav budování expozice Collegia Bohemica v Ústí nad Labem
1.  
Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Stavebník a stavitel, objednavatel a umělec: komunikace při vzniku raně novověkého šlechtického sídla
2.  
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita, Seminář dějin umění)
Sepulkrální památník jako prostor vyjednávané reprezentace
3.  
Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra církevních dějin a církevního práva)
Reprezentativní jednání moravské šlechty: příběh zaniklého Sálu předků mikulovského zámku
4.  
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Katedra dějin umění a estetiky, UMPRUM Praha)
Národní styl bez nacionalismu, nacionalismus bez národního stylu
5.  
Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Univerzita Palackého)
Různé tváře uměleckých aukčních síní v meziválečném Československu
1.  
Mgr. Ondřej Matějka (Ústav pro studium totalitních režimů, Vedení)
Nástrahy paměťových institucí v současném Česku – pokus o (sebe)kritickou reflexi
2.  
3.  
Mgr. Veronika Mikešová (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Ústav archeologické památkové péče středních Čech)
Public Archaeology: co, jak a proč nám archeologové mohou říci o minulosti?
4.  
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty )
Proměny muzejních a galerijních expozic v ČR
5.  
Mgr. Čeněk Pýcha (Ustav pro studium totalitnich rezimu, Oddeleni vzdelavani)
Nové obrazy dějin? Intepretace minulosti v neoficiálních rámcích
6.  
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání)
Regionální muzea - lokální, nebo národní příběh?
G-8 P47 III
Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století
III. blok: Možnosti studia rodinných vztahů III.
1.  
PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Pardubicích / Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Rodinní nepříbuzní. K možnostem studia nepříbuzenských vztahů ve venkovské společnosti 17. a 18. století
2.  
Mgr. Marie Matěásková (Karlova Univerzita, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Rodina na okraji společnosti. Kati, pohodní a biřici v perspektivě rodinných struktur.
3.  
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Stát namísto rodiny. Vznik státní sirotčí péče
4.  
Mgr. Martina Halirova, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Delikventní děti. Rodina a původ delikvence.
I-8 P28 II
Historie a historická etnologie. Blízcí příbuzní v měnícím se světě české vědy
II. blok: Historie a historická etnologie. Blízcí příbuzní v měnícím se světě české vědy II
1.  
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav evropské etnologie)
Problematika bydlení ve výzkumech socializace vesnice v současné perspektivě
2.  
PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury, Zástupce ředitele)
Význam písemných pramenů pro studium tradičních hliněných staveb
3.  
Mgr. Barbora Valešová (Masarykova univerzita, Ústav evropské etnologie)
Bučovice - zapomenuté jihomoravské poutní místo ve světle pramenů
4.  
PhDr. Pavel Holub, Mgr. Kristýny Blechová (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia (Pavel Holub); Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie (Kristýna Blechová))
Projekt "Ediční zpřístupnění národopisných dotazníků z Pelhřimovska z let 1914-1919"
5.  
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnolgie)
Lidová kultura v prostoru a čase. Přednosti a nástrahy Geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900)
1.  
2.  
Mgr. Marián Lóži (Ústav pro studium totalitních řežimů, Oddělení výzkumu 1945-1989)
Komunistická strana Československa a regionální stalinistické elity (1948-1951)
3.  
PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze, Oddělení fondů veřejné správy)
Reakce nižších pater komunistické strany na vyhlášení měnové reformy v roce 1953
4.  
PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení výzkumu 1945-1989)
Stabilizace regionálních a lokálních elit KSČ v letech 1953-1956
5.  
PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav)
Volby do národních výborů v 50. letech: Nástroj vytváření politických elit KSČ v krajích ČSR?
K-8 P69 II
Středoevropská šlechta jako politický, sociální a kulturní fenomén 20. století
II. blok: Šlechta v období druhé světové války a po osvobození
1.  
PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum , Odbor vědy a výzkumu)
Šlechta v Protektorátu Čechy a Morava - dílčí poznatky a nové výzvy
2.  
Mgr. Nina Zemanová (Karlova univerzita, Historická sociologie)
Kolaborace Otomara von Pelikána?
3.  
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin)
Orličtí Schwarzenbergové tváří v tvář nastupující komunistické totalitě (1945--1948)
1.  
Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie FF)
Evžen IV. - agens monastických reforem
2.  
3.  
Doc. Antonín Kalous (FF UP, Katedra historie)
Mendikanti a reforma náboženského života v českých zemích
M-8 P21 II
Dvorský výzkum, metodika a využití
II. blok: Dvůr a rezidence
1.  
Mgr. František Záruba, PhD (nezávislý badatel, - )
Panovnické rezidence doby lucemburské v Praze a Saský dům
2.  
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta / Historický ústav)
Královny vdovy Barbora Celská a Johana z Rožmitálu a jejich mělnický dvůr.
3.  
Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd)
Za obzorem národního paradigmatu: Dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16 století ve vzájemných vztazích
4.  
Mgr. Zdeněk Vašek, PhD. (Národní knihovna ČR, Odbor digitálních fondů)
Anniversária a zbožné dary jako forma panovnické reprezentace
N-8 P12 II
Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata
II. blok: Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata II
1.  
Mgr. Monika Konrádová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav)
Císařští diplomaté v Polsku v druhé polovině 17. století ve světle pramenů
2.  
PhDr. Jiří Havlík, Ph.D. (Akademie věd České republiky, Historický ústav)
Preláti v diplomatických službách rakouských Habsburků
3.  
Mgr. Martin Bakeš (Univerzita Pardubice, Ústav historických věd)
Činnost císařských legačních kaplanů ve Skandinávii ve druhé polovině 17. století
4.  
Mgr. Tereza Randýsková (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)
Reprezentativní úloha koní v diplomatických poselstvech
O-8 P59 II
Právní postavení menšin v meziválečném Československu
II. blok: Krize československé meziválečné koncepce postavení menšin
1.  
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Doc. Phdr. Jan Němeček, DrSc. (Právnická fakulta UK, Ústav právních dějin)
Národnostní statut z roku 1938 z komparativního pohledu
2.  
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav právních dějin)
Amnestie trestněprávních deliktů ve 30. letech 20. století ve vztahu k menšinové otázce
3.  
Mgr. Michal Chorvát (Masarykova univerzita - Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
„Die Katze muss weg!“: odsun českého obyvateľstva zo Slovenska 1938
4.  
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva)
Národnostné menšiny a národnostná politika povojnového Československa
P-8 P62 II
Raně novověká střední Evropa mezi kulturními transfery a (sub)kulturní reprodukcí
II. blok: Raně novověká střední Evropa mezi kulturními transfery a (sub)kulturní reprodukcí II
1.  
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. / Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (Masarykova univerzita, Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách / Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav dějin umění)
Vizuální kultura ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II: Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce?
3.  
Mgr. Eva Hajdinová, PhD (MÚA AV ČR+FF UK, Seminář obecných a komparativních dějin)
Přenos a adaptace německého pietismu v prostředí česko-moravského, uherského a slezského evangelictví
Q-8 P42 II
Labor history
II. blok: Labor history II. Krátké 20. století
1.  
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Centralisté=komunisté? Příklad Ostravska
2.  
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, PhD. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Edičně-badatelské oddělení)
Fenomén práce v prvomájových manifestacích meziválečného Československa
3.  
Bc. Bohumil Melichar (Filozická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Komunismus jako modernizační hnutí. O příčinách volebních úspěchů KSČ v meziválečné Praze
4.  
Mgr. Adam Šumichrast (Masarykova univerzita, Historický ústav)
Analýza historiografie k dejinám robotníctva v Slovenskom štáte (1939-1945)
5.  
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Ústav středoevropských studií)
Etapy vývoje závodních rad v letech 1945 - 1948
R-8 P45 II
Mezi bohatstvím a chudobou středověkého města
II. blok: Chudí a bohatí uvnitř městských hradeb
1.  
PhDr. Martin Musílek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií)
Chudí a bohatí v pozdně středověké Chrudimi. Zlomek berního rejstříku z let 1399–1402 jako pramen pro poznání sociálního složení města
3.  
Mgr. Hana Komárková (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,Ústav historických věd)
Vratislavská hra o moc; Příspěvek k možnostem bádání nad strategiemi vládnoucích elit středověkého měšťanstva na příkladu vratislavské rodiny Bancků
S-8 P81 III
Židé v Čechách a na Moravě v dějinách a historiografii
III. blok: Židovská společnost ve světle raně novověkých a moderních pramenů
1.  
Mgr. Tomáš Krákora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky)
Židovské Město pražské 18. století pohledem sociální topografie
4.  
Mgr. Eva Grisová (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra historie)
Velkomeziříčští židé ve Vídni (1867-1914) aneb obraz moravského žida v hlavním městě monarchie
T-8 P14 II
Dějiny cestování či dějiny turismu? (1700–1900)
II. blok: Dějiny cestování či dějiny turismu? II
1.  
Mgr. Lenka Rudová, MA (Univerzita Karlova, Seminář obecných a komparativních dějin)
Průvodce, nejlepší přítel cestovatele i turisty
2.  
PhDr. Marcela Týfová (Univerzita Karlova, Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Návštěvní knihy Sněžky – pozapomenutý pramen k dějinám krkonošské turistiky
3.  
4.  
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. (Oblastní muzeum v Lounech, oddělení novodobých dějin)
Turista! Turista? Z nesmělých počátků lounské turistiky


Vědecká rada kongresových volných panelů

  • Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Katedra historie FF UP Olomouc)
  • Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice)
  • Prof. Dr. Miloš Řezník, Ph.D. (Deutsches Historisches Institut Varšava)
  • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy)
  • Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Historický ústav FF Masarykovy univerzity)
  • Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (Katedra historie FF Ostravské univerzity)